Δημόσιο δίκαιο

Ως Δημόσιο Δίκαιο χαρακτηρίζεται το σύνολο των νομικών κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δημοσίου προς τους πολίτες και τα  νομικά πρόσωπα. Επίσης, το Δημόσιο Δίκαιο ορίζει επακριβώς τα όρια δράσης του δημόσιου τομέα και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Αποτελείται από επιμέρους τομείς και ποικίλη νομοθεσία και για τον λόγο αυτό η ενασχόληση με το Δημόσιο Δίκαιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το Συνταγματικό Δίκαιο ρυθμίζει την λειτουργεία του πολιτεύματος και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την ελληνική πολιτεία. Το εν γένει Διοικητικό Δίκαιο ρυθμίζει  την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την επίλυση των διοικητικών διαφορών. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περιλαμβάνει τους βασικούς θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.Για την καλύτερη εφαρμογή του Δημοσίου Δικαίου απαιτείται η διαρκής παρακολούθηση των αποφάσεων των διοικητικών Δικαστηρίων ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας.