Αστικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο χαρακτηρίζεται ο κλάδος της επιστήμης του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών . Μπορεί όμως και να ρυθμίζει ορισμένες πτυχές δράσης του Δημοσίου όταν αυτό λειτουργεί με την ιδιότητα του «ιδιώτη». Για τον λόγο αυτό το Αστιό Δίκαιο ανήκει στον κλάδο του Ιδιωτικού Δικαίου. Το κύριο νομοθέτημα που προβλέπει τους κανόνες του αστικού δικαίου είναι ο Αστικός Κώδικας ο οποίος περιλαμβάνει πέντε βιβλία :

  1. Τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, με γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιου και αποτελεούν θεμέλιο της νομικής επιστήμης, όπως τι είναι φυσικό πρόσωπο, ποιος έχει ικανότητα δικαίου, τους βασικούς κανόνες μιας δικαιοπραξίας και τους όρους για να είναι αυτή έγκυρη κλπ.
  2. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει σχέσεις συνδιαλλαγής «ενοχής» δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει σε ένα άλλο μια πράξη, μια υπόσχεση κλπ.  . Περιλαμβάνει ορισμούς και κανόνες για τις σχέσεις μεταξύ οφειλέτη και δανειστή, τις συνέπειες παραβίασης και μη εκπλήρωσης μιας υπόσχεσης προς παροχή κλπ. Αναλύει επίσης ειδικότερες συμβάσεις όπως η μίσθωση πράγματος , η πώληση, το δάνειο κλπ.
  3. Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Ορίζει λεπτομερώς πως δημιουργούνται δικαιώματα σε ακίνητα και πως αυτά δύνανται να απωλεσθούν.
  4. Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, ζητήματα σχετικά με τον γάμο και τις σχέσεις γονέων και τέκνων ενώ ορίζει κανόνες για την υιοθεσία, επιτροπεία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.
  5. Το Κληρονομικό Δίκαιο αφορά την τύχη της περιουσίας ενός ατόμου μετά τον θάνατό του και περιλαμβάνει ορισμούς για την διαθήκη, τις τάξεις των κληρονόμων, κλπ.

Η άριστη γνώση του αστικού δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη αντιμετώπιση των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου καθώς βασικές έννοιες όπως κατοχή, νομή, οικογένεια, κλπ που αποτελούν πυρήνες προστασίας του ποινικού λ.χ. δικαίου αντλούνται από την θεωρία και εφαρμογή του αστικού δικαίου.